THAM DỰ GIẢI THƯỞNG
DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2023
NHỮNG QUY ĐỊNH KHI NHẬP THÔNG TIN

  • Quý Doanh nghiệp vui lòng điền đầy đủ thông tin qua các bước để hoàn tất form đăng ký.
  • Sau khi điền hoàn tất form chúng tôi sẽ gửi lại Doanh nghiệp nội dung tổng hợp đã điền dưới định dạng file .pdf.

Về tài liệu đính kèm:

  • Quý Doanh nghiệp gửi đính kèm các tài liệu liên quan. Đối với lợi nhuận trước thuế thì Doanh nghiệp cần gửi bản scan báo cáo kiểm toán hoặc báo cáo có xác nhận của cơ quan thuế.
  • Các tài liệu đính kèm định dạng .pdf, nếu từ 2 file trở lên, vui lòng nén .zip hoặc .rar.
  • Để xem trước các tiêu chí và các hồ sơ cần chuẩn bị vui lòng click vào đây để tải về.