TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

- Tăng trưởng ổn định
 • Quy mô công ty
 • Quy mô tăng trưởng trung bình của công ty (doanh thu, lợi nhuận)
 • Vị trí của công ty trên thị trường
- Văn hoá doanh nghiệp bền vững
 • Quy mô công ty & nguồn nhân lực
 • Thực hành văn hoá công ty
 • Tuyển dụng & giữ nhân tài
 • Môi trường làm việc
- Quản trị doanh nghiệp
 • Sản phẩm
 • Người lao động
 • Cổ đông
- Bảo vệ môi trường
 • Có chiến lược rõ ràng và lâu dài về môi trường
 • Có các hoạt động về môi trường qua từng năm
- Trách nhiệm xã hội
 • Chiến lược về trách nhiệm cộng đồng
 • Hoạt động về trách nhiệm cộng đồng qua từng năm
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ & BÌNH CHỌN

Các tiêu chí đánh giá được áp dụng cho tất cả hồ sơ tham gia. Các tiêu chí được chấm điểm theo 3 mức độ: tốt (3 điểm), khá (2 điểm), trung bình (1 điểm) tổng 5 hạng mục của phần “các tiêu chí đánh giá”.

Kết quả cuối cùng sẽ là trung bình cộng từ Hội đồng thẩm định.

Trường hợp các công ty có điểm số trùng nhau, Hội đồng thẩm định sẽ xem xét các yếu tố quan trọng trong các hạng mục của phần “tiêu chí đánh giá”để phân loại và quyết định điểm số.